Вовківська ЗОШ І-ІІ ступенів
Середа, 21.02.2018, 00:20
Меню сайтуКатегорії розділу
Шкільна документація [55]
Накази, плани, звіти
Класному керівнику [5]
виховна робота, плани, виховні години

Вхід на сайт

Пошук

Друзі сайту
 • Create a Free Website
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • Video Tutorials
 • Official Template Store

 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Головна » Файли » Шкільна документація

  План роботи школи на 2016/2017 навчальний рік
  26.09.2016, 07:08

           У  2016/2017 навчальному році педагогічний  колектив школи працюватиме  над  темою: «Інноваційні технології як складова особистісно-орієнтованого навчання».

  Методична робота

  Завдання :

          Впровадження різноманітних форм та ме­тодів активізації  пізнавальної діяльності дітей, вироблення стійкого інтересу до навчання, організація самостійної роботи учнів і са­моосвітньої діяльності вчителів, створення умов для суттєвої  диференціації змісту освіти старшокласників через допрофільне навчання.

  Критерії :

           1.Банк методичних наробок форм і методів роботи для активізації пізнавальної діяль­ності учнів та по формуванню позитивного ставлення  дітей дошкільної групи до навчання в школі.

           2. Банк методичних наробок з  допрофільного навчання.

           3. Система відкритих уроків і позакласних за­ходів.

            4. Систематизація роботи вчителів, які працюють у допрофільних класах.

           5. Моніторинг навчальних досягнень учнів.

           6. Діагностична карта вчителя і класного ке­рівник       

  Педагогічна діяльність

  Завдання:

           Формування особистості школяра, здат­ної до організації самостійної діяльності та співпраці.

  Критерії :

            1. Тестовий контроль за рівнем самостійної ді­яльності учнів.

            2. Моніторинг якості освіти в допрофільних класах.

  Виховна діяльність

  Завдання:

            1. Впровадження педагогічним колек­тивом новітніх виховних технологій, направлених на самопізнання та само­вдосконалення особистості.                                                             

            2.Створення умов для продуктивної співпраці учасників виховного процесу, спрямованих на формування творчого працездатного колективу

  Критерії :

             1. Банк методичних наробок з реалізації комплексної програми виховання особис­тості  «Основні орієнтири виховання школярів».

            2. Діагностична карта класного керівника.

             3. Система відкритих позакласних заходів                                                                                     

             4.  Психологічна діагностика особистості та саморозвитку колективу.

            Експериментальна діяльність

  Завдання:

            1. Формування соціально-культурного та оздоровчого простору учнів засобами навчальних предметів, позаурочною та оздоровчою роботою.

            2.Створення умов для підвищення рівня валеологічної освіти та методологічної і психологічної культури вчителів.

  Критерії:

             1 . Інтеграція зміцнення здоров'я в усі чинни­ки щоденного життя закладу (через систему відкритих уроків і позакласних заходів).

             2. Тестовий контроль за рівнем валеологіч­ної освіти вчителів, їх творчого потенціалу і здатності в сучасних умовах вирішувати завдання експерименту.

   

  Розділ ІІ

   

  ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА З ВИКОНАННЯ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ТА ЗАВДАНЬ ОСВІТИ

  Основні завдання, цілі та  пріоритетні напрямки роботи школи

  на  2016/ 2017 навчальний рік

  У  новому навчальному році роботу навчального закладу спрямувати на втілення в життя  основних положень Доктрини розвитку науки і освіти в  21 столітті. Педагогічний колектив продовжуватиме  працювати над   методичною темою «Інноваційні технології як складова особистісно-орієнтованого навчання».

  Мета: створення оптимальних психолого-педагогічних умов для самореалізації індивідуального розвитку особистості через впровадження інноваційних  передових технологій.

  Пріоритетні напрямки роботи:

  1. Формування багатомірного освітнього простору для дітей у віці від 6 до 15 років, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості, через навчання  і виховання за моделлю-схемою: дитячий сад - школа - ВШ.
  2. Реалізація особистісно орієнтованого підходу до розвитку, виховання й навчання дітей і підлітків через відновлення змісту освіти і впрова­дження нових освітніх технологій на всіх ступенях навчання.
  3. Створення системи управління навчальним закладом на основі моні­торингу.
  4. Найсуворіша економія бюджетних коштів, пошук і залучення поза­бюджетних джерел фінансування для розвитку навчального закладу.

  Завдання

  Основними завданнями школи на 2016/2017 навчальний  рік є:

  • підвищення якості знань учнів шляхом опанування та впровадження в навчальний процес активних форм і методів навчання, використання нових технологій сучасної педагогіки;
  • направлення роботи педколективу на перехід від пасивного викладу навчального матеріалу на організацію пізнавально-пошукової роботи з дітьми;
  • особливу увагу приділяти підготовці та переходу школи на допрофільне навчання в 8-9 класах. Створення належних умов для результативної роботи в допрофільних класах;
  • впровадження сучасних новацій  у практику роботи з дітьми перших двох ланок освіти (початкова та середня школа) Забезпечення наступності та особистісно орієнтованого навчання дітей;
  • виховну роботу навчального закладу направити на формування особистості, готової до дорослого самостійного життя, розвиток її індивідуальних творчих здібностей, патріота своєї держави, який має активну життєву позицію;
  • побудова процесу  виховання, розвитку й навчання на основі даних пси­хологічних досліджень індивідуальних особливостей та аналізу  вивчен­ня стану здоров'я школярів;
  • виховання національно свідомого громадянина України;
  • впровадження в освітній процес прогнозування навчальних досягнень учнів.
  • організація педагогічного керівництва самоосвітньої діяльності шко­лярів;
  • організація психолого-педагогічного супроводу обдарованих і талано­витих дітей;
  • упровадження наскрізних програм навчання й виховання в дошкільно­му блоці і школі І ступеня з метою забезпечення безперервності освіти;
  • реалізація додаткової освіти через систему позаурочної і позашкільної діяльності;
  • удосконалювання системи контролю навчальних досягнень учнів;
  • організація індивідуальних і групових досліджень педагогів;
  • створення банку діагностичних методик з визначення реальних ре­зультатів роботи школи;
  • розвиток матеріальної бази школи.
  • забезпечення рівного доступу до сучасної  якісної освіти дітей та підлітків, оптимізація мережі відповідно до потреби населення з урахуванням місцевих умов та допрофільності навчання. Збереження існуючої мережі  школи. Повне охоплення  дітей та підлітків шкільного віку різними формами навчання для здобуття повної загальної середньої освіти;
  • підвищення  ефективності  роботи з обдарованою учнівською молоддю, поліпшення якісних показників роботи. Стимулювання  діяльності  учнів та вчителів;
  • забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу. Охорона здоров’я і життя учнів, педагогічних працівників.   Забезпечення якісним  гарячим харчуванням учнів школи;
  • прогнозування розвитку системи освіти   на основі моніторингових показників. Вироблення системи роботи з учнями для покращання їх знань, враховуючи  допрофільність  навчання. Облік продовження навчання і  працевлаштуванням випускників школи;
  • удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів, подальше підвищення  їх кваліфікації з використанням інноваційних технологій. Поліпшення роботи з кадровим резервом;
  • організація безпечного і гарантованого підвозу учнів і вчителів  з с.Серго та с.Мажарка  до місця навчання та роботи, вироблення дієвої системи обслуговування транспорту;
  • продовження роботи по  підключенню  електронної інформаційної мережі у системі глобальної мережі Інтернет;
  • покращення ресурсного забезпечення навчально-матеріальної бази  школи за рахунок різних джерел фінансування;
  • посилення виховного впливу на учнів, збагачення їх духовного потенціалу, відродження  кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій;
  • подальший розвиток фізичної культури і спорту,  реалізація спортивно-масових  заходів у рамках  програм  «Спорт протягом життя»;
  • забезпечення впровадження Державного стандарту початкової загальної середньої освіти.

  2.1. Забезпечення виконання ст. 53 Конституції України Законів України «Про середню загальну освіту», «Про мови», «Про освіту». Створення оптимальних умов щодо  організації початку та закінчення навчального року, удосконалення навчально-виховного процесу

  № з/п

  Заходи

  Термін виконання

  Відповідальний

  1.

  Укомплектувати школу педагогічними кадрами. Скласти тарифікацію учителів на 2016/2017 навчальний рік, погодити педагогічне наванта­ження з профкомом школи. 

  До 22.08.2016

  Сафонова О.І.

  Рогіз О.І.

  2

  Уточнити контингент учнів. Скласти шкільну мережу. Організувати медичний огляд дітей.

   

  До  01.09.2016

  Сафонова О.І.

  3

  Вивчити та проаналізувати навчальні програми, методичні листи, підручники.

   

  До  01.09.2016

   Рогіз О.І.

  4

  Провести:

  серпневу педраду;

  інструктивну  нараду з питань єдиного орфографічного режиму, ведення шкіль­ної документації, організованого початку навчального року;

  підвести підсумки літнього оздоровлення учнів школи.

  До 31.08.2016

  Сафонова О.І.

  5

  Затвердити, погодити:

  нормативні документи роботи школи на навчальний рік;

  календарне та тематичне планування за предметами на семестр;

  плани роботи факультативів, гуртків;

  плани виховної роботи класних керівників на семестр;

  план роботи шкільної бібліотеки;

  призначення класних керівників;

  спільний план роботи школи та дошкільного закладу.

  До 01.09.2016

   

  Сафонова О.І.

   

  Рогіз О.І.

   

   

   

   

  Черняк Т.О.

  Сафонова О.І. Сафонова О.І.

   

  6

  Оформити класні журнали,  журнали додаткових занять, індивідуального навчання.

  До 05.09.2016

  Класні керівники

  7

   Скласти та затвердити розклад уроків, статис­тичні звіти, розклад занять факультативів,  графіки тематич­ного оцінювання контрольних, лабораторних та практичних робіт, навчальних екскурсій. Узгодити розклад уроків з СЕС.

  До 01.09.2016

   

  Рогіз О.І.

   

  8

  Провести перевірку стану та готовності ма­теріально-технічної бази кабінетів та школи в цілому до нового навчального року. Відзначи­ти переможців.

  Оформити акти та іншу документацію про го­товність навчального закладу,  спортивного майданчика, кабінетів до початку навчального року.

  До 15.08.2016

  Адміністрація

  Профком

  9

  Забезпечити учнів підручниками, учителів навчальними програмами

   

  До 17.08.2016

  Адміністрація, бібліотекар

  10

  Визначити чергування вчителів, вихователів учнів, обслуго­вуючого персоналу школи.

   

  До 01.09.2016

  Адміністрація

  11

  Провести роботу з  батьками з метою організації гарячого харчування.

   

  До 15.08.2016

  Адміністрація

  12

  Встановити режим харчування та обслуговуван­ня учнів і працівників школи у шкільній їдальні.

  До 01.09.2016

  Сафонова О.І.

  13

  Організувати пільгове харчування дітей.

  До 01.09.2016

  Адміністрація

  14

  Виявити дітей, які потребують за станом здоров'я індивідуального навчання та організу­вати з ними заняття.

  До 03.08.2016

  Адміністрація

  15

  Провести облік малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей; учнів-сиріт, напівсиріт, дітей, що залишились без батьківського піклу­вання, дітей-інвалідів, дітей, що потерпіли від аварії на ЧАЕС, учнів девіантної поведінки, неблагополучних сімей (на виконання Програ­ми «Діти України»).

  До 01.09.2016

  Рогіз О.І.

  16

  Перевірити працевлаштування випускників.

  До 15.09.2016

  Класні керівники

  17

  Провести  конференцію «Під­сумки роботи та перспективи розвитку школи, мета і завдання її діяльності сьогодні і в майбут­ньому». Звіт директора школи.

  30.05.2017

  Сафонова О.І.

  18

  Провести інструктажі з техніки безпеки з учня­ми та працівниками школи.

  Відповідно до вимог

  Рогіз О.І.

  19

  Затвердити графік проведення шкільних олім­піад і предметних тижнів (декад).

  До 03.10.2016

  Рогіз О.І.

  20

  Скласти плани осінніх, зимових і весняних канікул.

  До початку канікул

  Петровська Н.В.

   

  21

  Скласти графіки використання робочого часу вчителів в період канікул.

  До початку канікул

  Адміністрація

  22

  Створити робочу групу для складання річного плану на 2017/2018 навчальний рік.

  До 03.05.2017

  Сафонова О.І.

  23

  Затвердити план заходів щодо закінчення нав­чального року та проведення державної підсум­кової атестації (переведення, вибір предметів для ДПА, проведення ДПА, нагородження, звільнення від ДПА, проведення урочистос­тей, відрахування випускників, підготовка матеріалів в архів, матеріали до ДПА, виписка документів, протоколи ДПА, виконання нав­чальних програм і т. д.).

  До 16.05.2017

  Адміністрація

  24

  Провести педраду, наради з вивчення норматив­них документів щодо закінчення навчального року.

   

  До 18.04.2017

  Сафонова О.І.

  25.

  Скласти графік проведення річних контрольних робіт для перевірки рівня засвоєння учнями навчальних програм у межах тематичного оці­нювання.

  До 04.04.2017

  Рогіз О.І.

  26.

  Подати до відділу освіти пропозиції щодо затвердження складу атестаційних та апеляцій­них комісій для проведення державної підсум­кової атестації. Оформити документи на учнів, які звільнені від державної підсумкової атестації за станом здоров'я. Підготувати до розгляду на засіданнях  шкільних методичних об'єднань та затвердити матеріали державної підсумкової атеста­ції. Затвердити графік проведення державної підсумкової атестації. Оформити куточок «До державної підсумкової атестації».

   

  До 18.04.2017

  Сафонова О.І.

  27.

  Робота в мікрорайоні школи. Виконання Інс­трукції з обліку дітей та підлітків шкільного віку, Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту» (ст. 35, ст. 6). Провести облік дітей віком від 0 до  6 років, залучити до дитячого дошкільного закладу.

  01.09.2016

  05.06.2017

   

  Сафонова О.І.

  28.

  Скласти графік проведення навчальних ек­скурсій з учнями 1-4 класів, навчальних ек­скурсій та навчальної практики з учнями  5-8   класів, план оздоровлення.

  Скласти графік повторної державної підсумкової атестації з певних предметів (у разі потреби).

  До 18.04.2017

   

   

   

  Рогіз О.І.

  29

   

  Оформити особові справи учнів, скласти харак­теристики учнів 1, 4, 9 класів.

  До 05.06.2017

  До 04.07.2017

  Класні керівники

  30

  Укомплектувати школу педагогічними кадрами. Узгодити орієнтовне педагогічне навантаження з профспілковим комітетом.

  До 20.06.2017

  Сафонова  О.І. Профком

  31

  Організувати роботу з майбутніми першоклас­никами.

  Протягом року

  Пошукайло О.С.

   

   

  32

  Організувати  проведення урочистостей з нагоди:

  • початку навчального року та випуску учнів зі школи та дітей дошкільного закладу;                      

  • Свята першого дзвоника;

  • Останнього дзвоника.

   

  Рогіз О.І.

  33

  Робота Ради школи (за окремим планом).

  Протягом року

  Голова Ради школи

   

   

  34

  Робота  бібліотеки школи (за окремим планом).

  Протягом року

  Черняк Т.О.

  35

  Подати статистичні звіти.

  За графіком

  Сафонова О.І.

  36

  Провести співбесіди з вчителями  за підсумками навчального року.

  Червень 2017

  Рогіз О.І.

  37

  Вивчити об'єктивність атестації учнів за на­вчальний рік.

  Червень 2017

  Рогіз О.І.

  38

  Проаналізувати виконання розділів річного плану за рік.

  Червень 2017

  Адміністрація

  39

  Проаналізувати виконання навчальних програм за рік.

  Червень 2017

  Рогіз О.І.

  39

  Провести рейди «Урок».

  Протягом року

  Учнівський комітет

  40

  Забезпечити виконання конституційних прав на освіту, організувати профорієнтаційну роботу майбутніх випускників школи.

  До 01.09.2016

  Адміністрація

  41

  Провести Свято  знань.

   

  01.09.2015

  Класні керівники

  42

  Забезпечити викладання всіх предметів  на державній мові.

  Протягом року

  Адміністрація

  43

  Організувати позакласну роботу з української мови:

  місячник рідної мови;

  участь в конкурсах, олімпіадах тощо.

  Березень 2017

  Протягом року

  Вчителі української мови

  44

  Забезпечити виконання заходів за Національною програмою патріотичного виховання, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.

  Протягом року

  Адміністрація

  45

  Проаналізувати роботу з набору учнів у 1-й клас та спланувати більш ефективні заходи щодо за­лучення майбутніх першокласників до навчання в школі: концерти в ДДЗ, привітання зі свя­тами, наради, батьківські збори, реклама школи.

  Протягом року

  Вчителі початкових класів

   

  46

  Забезпечити соціальний захист учнів та вико­ристання фонду всеобучу .

  Протягом року

  Б/к школи

   

   

  Категорія: Шкільна документація | Додав: vovkivka_zoch
  Переглядів: 446 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0
  Ім`я *:
  Email *:
  Код *: